Värdefulla egenskaper hos en chef
Det är mycket som ska fungera på en arbetsplats. När saker och ting inte fungerar optimalt finns en risk att arbetsprocessen blir förslöad och om klimatet på arbetsplatsen inte är trivsam så finns en påtaglig risk att personal blir oengagerade och tappar motivation. För att en arbetsplats ska fungera optimalt krävs det därför att någon har koll på den övergripande arbetssituationen.

Här handlar det om chefskap som är värdefull för hela verksamheten. En bra chef bör kontinuerligt ha koll på verksamhetens olika processer och att personalen trivs. Men vilka viktiga egenskaper bör en chef egentligen ha? Det ska vi titta lite närmare på nedan.

Lyhördhet

En chef måste ha koll på verksamheten och hur personalen uppfattar sin arbetssituation. En chef som är lyhörd och kan läsa in omgivningen blir öppen för konstruktiva åtgärder. Utan vetskap om verksamhetens processer och hur personalen har det så mals allting på i samma gamla hjulspår och då finns en övervägande risk att inga förändringar sker i situationer då förändringar verkligen krävs.

Förmåga att kunna fördela ansvaret

En god chef bör inte vara rädd för att delegera uppgifter. Om flera hjälper till brukar oftast kvalitén höjas eftersom allas kompetenser bidrar till det. En chef måste således våga tilldela uppgifter och tro på sina medarbetares kompetenser. Det handlar helt enkelt om att släppa på det egna ansvaret och fördela det över fler personer.

Tydlighet

För att det inte ska bli extraarbete eller att arbete gös felaktigt eller i onödan är det viktigt att kommunikationen på arbetsplatsen är god. De uppgifter som ska utföras måste redogöras och förklaras tydligt, vilket chefen ansvarar för. Som chef är det viktigt att kommunicera visisonen för företaget så att alla i organisationen drar åt samma mål. Därtill måste chefen vara lyhörd inför om en uppgift känns för utmanade för en anställd. Då är det viktigt att den anställde känner sig trygg nog att be om hjälp.

Målfokuserad

Att leda en organisation är långt ifrån en ihållande dans på rosor. Tillvaron kommer innehålla både bättre och sämre perioder. Det kan rentav uppstå perioder då företagets framtid inte tycks bli enligt uppsatt plan eller mål. En chef får i ett sådant läge inte drabbas av panik och istället se till att motivationen hålls vid liv för alla inblandade. Chefen måste hålla ihop verksamheten och aldrig ge upp sina mål, vilket är ett stort men mycket viktigt ansvar.

Inspirera

En engagerad chef medför mer motivation. Som chef är det viktigt att visa att man jobbar minst lika hårt som alla andra och genom att visa engagemang kommer chefen i högre grad bli respekterad och blir en inspiration för andra att visa samma energi och driv. Att inspirera de anställda är en bra kvalitet om du vill att de ska nå framtida mål.

Beröm och uppmuntran

Givetvis bör man som chef inte vara rädd för att kunna ge konstruktiv kritik för att förfina och utveckla processer och personer. Det kan dock bli problematiskt om beröm och uppmuntran glöms bort. Att ge någon beröm för gott utfört arbete ger ytterligare drivkraft inför nya arbetsmoment. Beröm kan forma en fortsatt process eftersom beröm syftar till att uppmärksamma önskvärt beteende. De är en del av tydligheten i att förstå hur vissa uppgifter bör utföras.
Läs mer om Ledarskap av alexandra - February 2nd, 2017.

Diskutera