Delegera uppgifter som chef

Som chef har du ofta ett späckat schema för att hinna med allt som ska göras. En av dina uppgifter är att få dina medarbetare att känna glädje och motivation till sitt arbete. Genom att delegera arbete åt dina anställda så får du en bättre arbetsmiljö för dig själv och din personal får känna utveckling och medansvar för företagets utveckling.  Delegera står för att lämna över beslut på någon annan.

Genom att delegera så får du din personal att växa och bli mer kompetenta i sin yrkesroll. En medarbetare som får förtroendet att ta beslut blir mer fokuserad på att nå bästa resultat för företaget. Och du som chef får mer tid att fokusera på din roll som chef, att styra företaget i rätt riktning och säkerhetsställa att det sker.

Att tänka på vid delegering

  • Om du känner dig osäker på din medarbetares kompetens så börja med mindre uppgifter som dem förmodas klara av.
  • Var noga med att förklara i detalj vad som förväntas av din medarbetare, vad som ska göras, vad det får kosta och när det förväntas vara klart.
  • Tänk också på att följa upp delegering med ett samtal. Positiv och negativ feedback är viktig för den anställda ska tillgodogöra sig den kunskap som delegeringen gett.

Förpliktelser som chef

Att vara chef innebär många förpliktelser. Som chef har du ansvar för det företag, den avdelning eller den myndighet du företräder.

Du måste leverera och visa upp goda resultat.  En chef får inte vara rädd för att konfrontera personalen om den inte gör sitt jobb och inte uppfyller de krav som ställs, men en chef ska inte agera diktator och lägga sig i varje detalj i det dagliga arbetet. Företaget eller myndigheten måste ha kompetenta medarbetare som får uppmuntran när det är tufft och beröm när det går bra.

Tiden är förbi då en hårdnackad chef likt en diktator styrde och ställde och gav sin personal utskällningar vid varje misstag.  Det är möjligt att denna tid inte är över i alla företag, men den moderna chefen måste kunna delegera och lita på sin personal, både för sin egen skull, personalens skull och för företagets skull.

Här följer exempel på två mycket olika strategier som en chef kan använda sig av.

Exempel 1

I det första exemplet vill jag berätta om en bekant som arbetade på en restaurang där personalen trivdes bra.  Lönen var rätt usel och arbetstiderna likaså (de jobbade trots allt i en restaurang), men de hade ”frihet med ansvar”, det vill säga att deras chef litade på att personalen gjorde sitt jobb. Restaurangen gick bra och gästerna trivdes.

Efter ett ägarbyte fick personalen en chef som bestämde allt in i minsta detalj. Trots att han inte hade någon erfarenhet av restaurangbranschen och matlagning bestämde han, inte kocken, vilka maträtter som skulle finnas på menyn. Flera av maträtterna tog alltför lång tid att tillaga för att serveras på en restaurang ansåg kocken, men chefen ignorerade hans argument.  Detta resulterade i att gästerna ibland fick vänta i 45 minuter på sin beställning trots att restaurangen nästan var tom, vilket ledde till missnöje hos gästerna.

Chefen gjorde flera fundamentala misstag. Han styrde företaget med en järnhand, tog inte vara på den kompetens som fanns och litade inte på sin personal.  Resultatet blev ett misslyckande. En efter en sade personalen upp sig och ny oerfaren personal tog vid och gästerna skingrades.

Exempel 2

Det andra exemplet är taget från min tid på en redaktion på SVT.  Jag arbetade som planeringsredaktör på Studio 24 som var ett nyhets- och samhällsprogram. Redaktionen hade morgonmöte varje dag och redaktören bestämde tillsammans med mig, journalisterna och programledaren vad som skulle göras under dagen. Redaktören hade naturligtvis alltid sista ordet. Han var trots allt chef.  Efter mötet arbetade alla efter den överenskomna planen och gjorde sitt jobb. Redaktören och jag, som hade ansvaret för att personalen skulle hinna bli klara innan sändning,frågade regelbundet journalisterna och programledaren hur långt de kommit. Om någon körde fast och behövde hjälp gav jag assistans.

Resultatet var lyckat. Sändningarna blev lyckade och vi levererade i tid. Många stora programledare på SVT tyckte alltid att det var kul att arbeta på Studio 24 för att det var en härlig redaktion.

Här gjorde redaktören och jag rätt. Istället för att leda redaktionen med en järnhand tog vi vara på den kompetens som fanns och litade på vår personal.

Som chef har du ett tungt ansvar. Om företaget går omkull eller ett projekt faller så är det ditt ansvar. Du kan inte skylla på din personal. En bra ledare ser till att ha en självgående och entusiastisk personal, men det är du måste se till att ni lyckas. Det är ditt jobb. Du ska inte försöka vara kock eller videoredigerare eftersom du inte är anställd som kock eller videoredigerare. Du är anställd som chef. Dina egna arbetsuppgifter blir lidande om du inte klarar av att delegera på ett effektivt sätt. Du ska göra det som du är bäst på, dina anställda ska göra det som de är bäst på.

En chef ska leda sina medarbetare och se till att jobbet blir gjort.

Posted in Chefskap, Planering och Målstyrning at November 11th, 2010. 1 Comment.

Chefskap och jämställdhet

Idag är mäns föreställningar om kvinnligt chefskap ett av de större hindren för en utveckling mot jämnare chefsfördelning.
Män ser på kvinnor som inkompetenta och inte lämpade för chefskap, med det sagt vill jag tillägga: det är en generell syn.
Enligt mig är detta lite sorgligt, nästan patetiskt tänkande. Varför skulle kvinnor inte kunna klara av att vara chef? Kvinnor sköter bara saker på ett annat sätt; behöver inte vara bättre eller sämre.

Jag tycker däremot inte att man ska kvotera in kvinnor i chefspositioner. Den som är bäst lämpad och har mest erfarenhet ska alltid få jobbet, oavsett kön. Man måste ta tag i problemet från roten och ändra tänkandet i helhet.

Chefsutvecklingsprogram för kvinnor

På senare tid har fler företag utvecklat chefsutvecklingsprogram riktade enbart till kvinnor,  men tyvärr bara så lågt som cirka 14% (63 av 451 företag).

Här är statistik på olika former av coaching och mentorskapsprogram:

  • 5% av företagen har intern chefsutbildning för kvinnliga chefer
  • 5% har extern chefsutbildning för kvinnliga chefer
  • 5% stöder kvinnliga nätverk
  • 4% har kvinnliga mentorskapsprogram för chefskap
  • 5% har en medveten rektytering av kvinnor till chefspositioner
  • 1% har annan form av coaching, mentorskap eller program för chefskap för kvinnor
Posted in Chefskap, Planering och Målstyrning at September 16th, 2010. No Comments.

Vad gör en ledare till en ledare?

Jag funderade lite på vad som gör en bra ledare bra, mer konkret. Detta var väl det jag kom fram till, har förmodligen missat en hel del viktiga egenskaper för bra ledarskap. Dessa är självklart inte några konkreta riktlinjer för bra ledarskap utan det är mer min personliga tankeställning.

Kortfattat så tycker jag att en bra ledare ska se till att utveckla medarbetares kompetens samt vara social delaktighet och engagerad i gruppen, man måste även se till att alla kan kommunicera öppet med varandra.

Engagerat medarbetsskap
Den sociala biten är viktig i alla grupper. Att diskutera framstegen och snestegen med alla i gruppen och få allas åsikter. Se till att motivera alla så gott det går.
Det är däremot bra att hålla relationen med sina medarbetare på en profesionell nivå, detta givitvis beroende på vilken typ av grupp du är ledare för.

Delaktighet
Se till att alla i gruppen har en meningsfull arbetsuppgift och deltar så gått det går i olika evenemang. Det kan vara väldigt omotiverande att fortsätta vara i en grupp om man känner att man inte passar in.

Öppen kommunikation
Det är viktigt att ha vara öppna mot sina medarbetare. Uppmuntra dem när de har utfört ett bra jobb och kritisera när det finns saker som behöver förbättras.
Öppen kommunikation betyder också att man inte ska prata om andra, utan med andra. Är man missnöjd över en någons betéende så förklarar man det för personen i fråga.

Aktiv kompetensutveckling
Fundera och planera på en långsiktig plan hur kompetensen i gruppen ska utvecklas så att idéns lönsamhet i grunden ökar.
Det är viktigt att man kan ta sin tid om det eventuellt finns de som behöver en individuell plan för att utveckla sin kompetens.

Jag skulle uppskatta om du fortsatte diskussionen nedan, är säker på att du har något bra att komma med.