Värdefulla egenskaper hos en chef

Det är mycket som ska fungera på en arbetsplats. När saker och ting inte fungerar optimalt finns en risk att arbetsprocessen blir förslöad och om klimatet på arbetsplatsen inte är trivsam så finns en påtaglig risk att personal blir oengagerade och tappar motivation. För att en arbetsplats ska fungera optimalt krävs det därför att någon har koll på den övergripande arbetssituationen.

Här handlar det om chefskap som är värdefull för hela verksamheten. En bra chef bör kontinuerligt ha koll på verksamhetens olika processer och att personalen trivs. Men vilka viktiga egenskaper bör en chef egentligen ha? Det ska vi titta lite närmare på nedan.

Lyhördhet

En chef måste ha koll på verksamheten och hur personalen uppfattar sin arbetssituation. En chef som är lyhörd och kan läsa in omgivningen blir öppen för konstruktiva åtgärder. Utan vetskap om verksamhetens processer och hur personalen har det så mals allting på i samma gamla hjulspår och då finns en övervägande risk att inga förändringar sker i situationer då förändringar verkligen krävs.

Förmåga att kunna fördela ansvaret

En god chef bör inte vara rädd för att delegera uppgifter. Om flera hjälper till brukar oftast kvalitén höjas eftersom allas kompetenser bidrar till det. En chef måste således våga tilldela uppgifter och tro på sina medarbetares kompetenser. Det handlar helt enkelt om att släppa på det egna ansvaret och fördela det över fler personer.

Tydlighet

För att det inte ska bli extraarbete eller att arbete gös felaktigt eller i onödan är det viktigt att kommunikationen på arbetsplatsen är god. De uppgifter som ska utföras måste redogöras och förklaras tydligt, vilket chefen ansvarar för. Som chef är det viktigt att kommunicera visisonen för företaget så att alla i organisationen drar åt samma mål. Därtill måste chefen vara lyhörd inför om en uppgift känns för utmanade för en anställd. Då är det viktigt att den anställde känner sig trygg nog att be om hjälp.

Målfokuserad

Att leda en organisation är långt ifrån en ihållande dans på rosor. Tillvaron kommer innehålla både bättre och sämre perioder. Det kan rentav uppstå perioder då företagets framtid inte tycks bli enligt uppsatt plan eller mål. En chef får i ett sådant läge inte drabbas av panik och istället se till att motivationen hålls vid liv för alla inblandade. Chefen måste hålla ihop verksamheten och aldrig ge upp sina mål, vilket är ett stort men mycket viktigt ansvar.

Inspirera

En engagerad chef medför mer motivation. Som chef är det viktigt att visa att man jobbar minst lika hårt som alla andra och genom att visa engagemang kommer chefen i högre grad bli respekterad och blir en inspiration för andra att visa samma energi och driv. Att inspirera de anställda är en bra kvalitet om du vill att de ska nå framtida mål.

Beröm och uppmuntran

Givetvis bör man som chef inte vara rädd för att kunna ge konstruktiv kritik för att förfina och utveckla processer och personer. Det kan dock bli problematiskt om beröm och uppmuntran glöms bort. Att ge någon beröm för gott utfört arbete ger ytterligare drivkraft inför nya arbetsmoment. Beröm kan forma en fortsatt process eftersom beröm syftar till att uppmärksamma önskvärt beteende. De är en del av tydligheten i att förstå hur vissa uppgifter bör utföras.

Posted in Ledarskap at February 2nd, 2017. 41 Comments.

Situationer då du inte ska delegera

Vi har tidigare på chefskap.se talat om hur viktigt det kan vara att delegera arbetsuppgifter i många situationer, men här tänkte vi titta på tre situationer då du inte bör delegera vilket är viktigt känna till som chef.

1. Om du inte kan ge tydliga instruktioner

Alltför många gånger delegerar chefer arbetsuppgifter med otydliga instruktioner som gör den som ska utföra uppgifterna osäker på vad som egentligen ska göras. Det här kan antingen göra att arbetsuppgifterna blir halvdant genomförda eller att du hela tiden blir störd i ditt arbete för att din medarbetare måste vända sig till dig när det är något han eller hon undrar över. Nej, om du ska delegera måste du ge tydliga instruktioner. Om du inte själv vet hur ett problem ska lösas eller hur en arbetsuppgift riktigt ska utföras och din medarbetare inte vet det bör du skjuta upp delegeringen tills du vet hur ni ska gå tillväga.

2. Delegera inte för att du själv inte kan lösa ett problem

Du ska inte delegera för att du inte själv vet hur du ska lösa ett problem, det är knappast ett bra chefskap. Förvisso är det inte alltid helt fel att delegera ett problem till en person eller en avdelning som är specialiserad på ett område, men problem och arbetsuppgifter som du själv ansvarar för och borde ha kunskap om bör du inte delegera för att du inte vet hur du ska gå tillväga. Då är det bättre att du sätter dig in i problemet vilket även bidrar till din egen kompetensutveckling.

3. Delegera inte alltför viktiga arbetsuppgifter

Det finns uppgifter som du säkert skulle kunna delegera till någon som skulle kunna utföra dem lika bra som du men som du ändå inte bör lämna över på någon annan. Det kan vara en uppgift som är kritisk för företaget eller en uppgift då mycket pengar står på spel. I sådana situationer är det bäst att du som chef tar hela ansvaret för uppgiften och inte lämnar över ansvaret på någon annan, det ingår i ett bra chefskap.

Posted in Chefskap, Kommunikation, Ledarskap at May 6th, 2014. 1 Comment.

5 punkter för att bli en bättre ledare

1. Var tydlig och skapa mening. Dina medarbetare bör klart och tydligt få veta vad som förväntas av dem och vilket betydelse det arbete de utför har för företaget. Medarbetare som vet vad de ska göra och varför de ska göra det blir motiverade och presterar bättre.

2.  Ge regelbunden feedback. Att ge konstruktiv feedback är oerhört viktigt. När du ger beröm motiveras medarbetarna och ger dem större självförtroende som förbättrar deras prestationer. Kritik bör framföras sakligt men bestämt och du bör tillsammans med medarbetarna komma fram till en lösning på problemen.

3. Var dig själv och visa glädje. En chef behöver inte vara stenhård och gömma sig bakom en mask, en chef är också en människa. Även om du har rollen som chef kan du ändå vara personlig, visa äkta glädje och visa att du gillar att umgås med dina medarbetare. Det förbättrar stämningen på arbetsplatsen och gör att medarbetarna trivs bättre.

4. Du måste kunna hantera konflikter. En chef får aldrig gömma sig på sitt kontor om han hamnar i konflikt med sina medarbetare eller om medarbetarna hamnat i konflikt med varandra. Ett sånt beteende gör att folk mår dåligt, säger upp sig och att företaget fungerar sämre. Du måste kunna sätta dig ner med dina medarbetare och tillsammans med dem komma fram till en lösning på konflikten.

5. Reflektera över ditt chefskap. Var självkritisk när det gäller din roll som chef och fundera på vilka vad du har för bra sidor och vilka sidor som bör förbättras. Ställ dig frågor som: Brister jag i kommunikation? Ger jag positiv feedback för sällan? Är jag för avskärmad från dina medarbetare? Är jag får hård? Är jag för mjäkig?

Posted in Ledarskap at February 3rd, 2013. 1 Comment.

Allmänt om chefskap & ledarskap

Att vara chef är så mycket mer än att bara högre lön och en fin titel. Många chefer har ett stort ansvar och arbetar under stor press med en hel del negativ stress som en följd av detta. Chefer inom offentlig sektor har störst personalansvar, men där finns också den mest utsatta situationen vad gäller mobbing och utbrändhet. I en artikel i tidningen Chef. kan man läsa att var fjärde chef funderat på att sluta pga konflikter på arbetsplatsen.

Hur blir man en ledare då?

Många funderar över det här om man föds som ledare eller blir det av erfarenhet och vilja. Ja, ett visst anlag behöver man nog ha. Man måste tro på sig själv för att andra ska tro på det du säger, man ska kunna delegera, man ska kunna risa och rosa. Man kan definiera ledarskap så här: Leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. Ledarskap är en process genom vilken en person påverkar andra att uppnå ett mål och leder organisationen på ett sätt som gör den mer sammanhängande och konsekvent.

Vad får en människa att vilja följa en ledare?

Du måste ha en ärlig uppfattning om vem du är, vad du vet och vad du kan göra. När en person avgör om hon respekterar dig som ledare tänker hon inte på dina attribut, snarare konstaterar hon vad du gör så att hon kan veta vem du egentligen är.

This definition is similar to Northouse’s (2007, p3) definition — Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal.

Posted in Chefskap, Ledarskap at July 16th, 2011. 40 Comments.

Om ledarskap, bra ledare och vad som krävs

Ledarskap

Vad innebär egentligen ledarskap? Det finns olika definitioner på det. Vissa säger att den enda definitionen av en ledare är de som har följare. Andra beskrivningar har varit att ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra.

Hur som helst så handlar ledarskap om att få med dina medmänniskor och medarbetare, att arbeta i grupp och sträva framåt mot ett gemensamt mål. En bra ledare lyckas med det genom att vara delaktig istället för styrande.

Hur är en bra ledare?

Några kännetecken på en bra ledare:

 • Goda ledare söker vishet
 • Goda ledare har en inspirerande vision
 • Goda ledare växer i motgång
 • Goda ledare bygger positiva relationer
 • Goda ledare söker självkännedom
 • Goda ledare lever som de lär.
 • Goda ledare tar tillvara på tiden
 • Goda ledare skapar vägledande värderingar

Hur blir man en bra ledare?

Att bli en bra ledare handlar inte bara om utbildning utan om hur du är som person. Alla passar inte helt enkelt till att vara ledare. Men givetvis är det bra att gå en grundläggande utbildning i ledarskap. Till det behövs även andra kunskaper som:

 • Att vara bra på att lyssna och inte vara rädd att fatta beslut
 • Vara bestämd, rättvis och inte favorisera
 • Vara rak och ärlig men hård och rättvis
 • Man ska föregå med gott exempel och framför allt inte glömma sina egna misstag
 • Ha en positiv bild av dig själv och andra
 • Var hörsam och medgörlig, hellre kamrat än att spela Gud
 • Lita på dina medarbetare och försök att styra så lite som möjligt
Posted in Arbetsmiljö, Ledarskap, Personlig Utveckling at March 4th, 2011. No Comments.

Förbättra relationen med dina anställda

En bra chefsrelation är mer än bara löneförhandling  och utvecklingssamtal

För att kunna skapa en bra relation mellan dig som chef och medarbetare så räcker det inte med det obligatoriska årliga utvecklingssamtalet och löneförhandlingen. Ni
Ni måste arbeta aktivt med dagligt engagemang. Chefen ska representera ett coachande ledarskap.
Det ska inte vara så att de anställda tänker något i stil med: “Åh nej, nu har jag möte med chefen.”
Istället kanske du kan få dem att tänka: “Intressant. Nu ska jag träffa chefen – Jag kanske kan lära mig något.”
För att dina anställda ska kunna känna så måste du släppa taget lite ibland och inte vara för hård. Gör så att dem vill lyssna på dig när du förklarar något och att de vågar fråga dig när de är osäkra i syfte att utveckla sin kompetens.

Posted in Arbetsmiljö, Chefskap, Kommunikation, Ledarskap at October 6th, 2010. 1 Comment.

Vad gör en ledare till en ledare?

Jag funderade lite på vad som gör en bra ledare bra, mer konkret. Detta var väl det jag kom fram till, har förmodligen missat en hel del viktiga egenskaper för bra ledarskap. Dessa är självklart inte några konkreta riktlinjer för bra ledarskap utan det är mer min personliga tankeställning.

Kortfattat så tycker jag att en bra ledare ska se till att utveckla medarbetares kompetens samt vara social delaktighet och engagerad i gruppen, man måste även se till att alla kan kommunicera öppet med varandra.

Engagerat medarbetsskap
Den sociala biten är viktig i alla grupper. Att diskutera framstegen och snestegen med alla i gruppen och få allas åsikter. Se till att motivera alla så gott det går.
Det är däremot bra att hålla relationen med sina medarbetare på en profesionell nivå, detta givitvis beroende på vilken typ av grupp du är ledare för.

Delaktighet
Se till att alla i gruppen har en meningsfull arbetsuppgift och deltar så gått det går i olika evenemang. Det kan vara väldigt omotiverande att fortsätta vara i en grupp om man känner att man inte passar in.

Öppen kommunikation
Det är viktigt att ha vara öppna mot sina medarbetare. Uppmuntra dem när de har utfört ett bra jobb och kritisera när det finns saker som behöver förbättras.
Öppen kommunikation betyder också att man inte ska prata om andra, utan med andra. Är man missnöjd över en någons betéende så förklarar man det för personen i fråga.

Aktiv kompetensutveckling
Fundera och planera på en långsiktig plan hur kompetensen i gruppen ska utvecklas så att idéns lönsamhet i grunden ökar.
Det är viktigt att man kan ta sin tid om det eventuellt finns de som behöver en individuell plan för att utveckla sin kompetens.

Jag skulle uppskatta om du fortsatte diskussionen nedan, är säker på att du har något bra att komma med.

Vad är skillnaden på chefskap och ledarskap?

Det är lätt att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap, och många gör det, men egentligen har dessa ganska olika betydelser.

Skillnaden är att chefskap är en en position medans ledarskap är en relation. Du behöver inte vara en ledare som chef och en ledare inte heller chef. Men att vara det ena behöver inte heller utesluta att vara det andra. Det vi jobbar för på chefskap.se är att utveckla dig till att kunna balansera dessa egenskaper och bli något mitt i mellan, där chefskap och ledarskap möts genom att prioritera båda sakerna lika mycket.

Chefskap

En chef vill uppnå så bra resultat som möjligt yrkesmässigt och ser till att alla jobbar på som dem ska. Att vara i den formella positionen “chef” är att ha blivit utsatt till det vilket betyder att man har skyldigheter och rättigheter.

Ledarskap

Ledarskap handlar mer om relationer och går till stor del ut på att få sina medarbetare motiverade genom att ge dem meningsfulla arbetsuppgifter. En ledare är mycket personinriktad människa och innehar social- och emotionell kompetens.

Personen ska vägleda och utses mer eller mindre omedvetet av omgivningen. Det kan vara en innebandytränare eller en mentor i andra sammanhang.

Simplificerat:
En ledare är en person som leder sina medarbetare. En chef är en person som styr över dem.

Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något med hjälp av sociala relationer, motivation, grupputbildning och så vidare.

I dag så håller chefskap sakta men säkert på att övergå mer och mer i ledarskap. Generellt sett ses chefskap mer byråkratiskt och stabilt än ledarskap på stora organisationer, vilket man

kan förstå eftersom att det krävs hård strukturering och planering på större organisationer och företag.
Det diskuteras också om att ledarskap är mer effektivt inom den privata sektorn än inom den offentliga samt att ledarskap ger bättre resultat på långsikt än vad chefskap gör.

Vad är du? Chef och/eller ledare?

Har du funderat på det? Är du den som alltid tar ansvar för andra i din grupp och har social kompetens? Eller bryr du dig mest om dina egna skyldigheter och rättigheter?
Kommentera och fortsätt diskussionen nedan.

Annons: Letar du efter chefer, eventuellt hyra en chef? Här kan du hitta chefer i alla möjliga olika branscher.

Posted in Chefskap, Ledarskap, Socialt Samspel at September 7th, 2010. 49 Comments.